Sezóna začína 6.11.2023 a končí 31.3.2024 

VSTUP LEN S PLATNOU REZERVÁCIOU !!!

Rezervačný systém

Pred prvou rezerváciou je nutné sa zaregistrovať . Pri registrácii každý návštevník obdrží 15 kreditov ako pôžičku, aby si mohol urobiť jednu rezerváciu. Ak chce návštevník robiť ďaľšie rezervácie , tak pri prvej návšteve nášho klubu si musí zakúpiť balík kreditov (Platba je možná len v hotovosti). Potom si može urobiť toľko rezervácií , koľko má kreditov. Rezerváciu je možné urobiť  najviac 1 mesiac vopred a zrušiť alebo zmeniť najmenej 4 hodiny vopred.

Kredity  je možné čerpať  až do vyčerpania všetkých Vami zakúpených kreditov .

Pri  vstupe do klubu musí každý zakúpiť toľko kreditov, aby mal na svojom konte najmenej 15 kreditov, ktoré mu boli požičané.

Do poľa “Popis” vypíšte mená všetkých osôb, ktoré budú oprávnené vstúpiť v rezervovanom čase do priestorov nášho občianskeho združenia (napr.  klient,  dieťa,  brat, kolega atď),  v tvare Priezvisko Meno .

 

The season starts on 6.11.2023 and ends on 31.3.2024

ENTRY ONLY WITH VALID RESERVATION !!!

Reservation system

You must register before the first booking. Upon registration process, each visitor will receive 15 credits as a loan to make one reservation. If the visitor wants to make further reservations, then on the first visit to our club he must buy a package of credits (Payment is only possible in cash). Then he can make as many bookings as he has credits. Reservations can be made up to 1 month in advance and canceled or changed at least 4 hours in advance.

Credits can be used until all credits purchased by you have been used up.

When entering our club, everyone must purchase enough credits to have at least 15 credits on their account that have been lent to them.

In the “Description” field, write the names of all persons who will be authorized to enter the premises of our civic association during the reserved time (e.g. client, child, brother, colleague, etc.), in the format Surname Name.